กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยาวาเฮ เจ๊ะมะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรอฮานา แวปามะ
ครู คศ.2

นางมีซานี บินนิแว
ครู คศ.3

นางสาวซำเราะห์ พลสะอาด
ครู คศ.2