นักเรียนชั้น ม.3

เด็กชายอัสฟัดดีน ตาเฮ
หัวหน้าชั้น ม.3

เด็กหญิงโซฟียะห์ มะเย็ง
รองหัวหน้าชั้น ม.3

เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม เจ๊ะเล๊าะ
รองหัวหน้าชั้น ม.3

เด็กชายอิบรอเฮ็ม สะนิ

เด็กชายฮารูน บือราเฮง

เด็กชายมูฮัมหมัดอิสลาม เจาะอาแซ

เด็กชายฟุรกอน บือซา

เด็กชายมาฮามะไฟซอล สูหลง

มูฮัมหมัดตัรมีซี อาแวเง๊าะ

เด็กชายมูฮำมัดฮาฟีฟี ดาโอ๊ะ

เด็กชายอาฟันดี เจ๊ะแม

เด็กชายฟีรมันซะห์ สือรี

เด็กชายมูฮำหมัดซอเฟต มะสาแม

เด็กชายฮิลมี มามะ

เด็กชายอัสโร แม

เด็กชายสุกรูดิน บือราเฮง

เด็กชายอิกรอม เปาะซา

เด็กหญิงอัยซ๊ะ สุหลง

เด็กชายซัดดัม เจ๊ะฮะ

เด็กหญิงอามีนะ เต๊ะ

เด็กหญิงซูไฮลา แนแบอูมะ

เด็กชายฟิรดาวร์ แมเร๊าะ

เด็กหญิงนุสรา สาร๊ะ
ฝ่ายต้อนรับ

เด็กหญิงนูรซาลวาณี แวบือซา
เหรัญญิก

เด็กหญิงนุรฮีดายะห์ หะยีเจ๊ะเงาะ
ฝ่ายต้อนรับ

เด็กหญิงอาฟีกะห์ สาแล๊ะ

เด็กหญิงต่วนนาตาชา สาเหะฮาซัน
ฝ่ายต้อนรับ

เด็กหญิงนูรรูอาซียะห์ ปะจมอง

เด็กหญิงนุรฟัตมาวาตี ยูมะโซ
ฝ่ายต้อนรับ

เด็กหญิงอามาณีย์ ลาเตะ

เด็กหญิงรุสนานิง มูซอ
เลขานุการ

เด็กหญิงนุรนาเดียร์ มะแล๊ะ

เด็กหญิงณัฐชา ราชมุณี

เด็กหญิงอูมมีอัยมาน เซ็ง