ครูประชารัฐ

นายมาหามะ เจ๊ะฮะ
ครูอัตราจ้าง

นายซุลฮามัน ราเซ๊ะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสารินี สาแม
ครูอัตราจ้าง