กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอับดุลรอฮิม ดอเลาะ
ครู คศ.3

นางซอลีฮะฮ์ ยูนุ
พนักงานราชการ

สานีรัน ดอเลาะ
ครู