กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวซารูนี เจ๊ะเต๊ะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาว นิฮารีซาวาตี ดาโอ๊ะ
ครู คศ.2

นางสาวฮาซียะห์ มะสาแม
ครู คศ.2