ปฐมวัย

นางสุดารัตน์ พฤฒิพัฒนพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาว นูรีย๊ะ ตาเย๊ะ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นุรไลลา โซะโก
ครู คศ.2

นางบาดารีย๊ะ ยีเฮง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1