ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายซากี สะมะแอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮำมัด ฮาเระ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :