ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 9:00 น. นายซากี สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธานเปิดการประชุม และมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม สพฐ.สัญจร ก็เพื่อให้เป็นการสร้างการรับรู้ และนำผลการรับรู้ไปสู่การปฏิบัติ มีองค์ความรู้ที่สำคัญ อันได้แก่ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) , แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) , แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) , (ร่าง) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564 , Thailand 4.0 และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
อีกทั้ง การปฏิบัติงานตามนโยบายของ ศธ.อาทิ การพัฒนาครูแนวใหม่ , การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ , โรงเรียนคุณธรรม , STEM Education , โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ , การพัฒนาโรงเรียน ICU , โครงการเศรษฐกิจพอเพียง , โครงการโรงเรียนประชารัฐ , โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ และห้องเรียนกีฬา ฯลฯ ซึ่งสาระสำคัญที่ครูควรจะรับรู้ คือ วิทยฐานะแนวใหม่ , Professional Learning Community (PLC) , การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT, O-NET และการอ่าน) สำหรับสาระที่สำคัญที่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. แจ้งในที่ประชุม ก็คือ เรื่องของแนวทางการติดตามผลการรับรู้ และความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ....
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,16:50   อ่าน 591 ครั้ง