ตำบลบูกิต
ตำบลบูกิต

 

อำเภอเจาะไอร้อง

อำเภอเจาะไอร้อง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส

 

ที่ตั้งและอาณาเขตอำเภอเจาะไอร้อง

ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

v  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส

v  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดี

v  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสุไหงปาดี

v  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอระแงะ

 

                การปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอเจาะไอร้องแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน ได้แก่

                                1. จวบ    (Chuap)                                             8 หมู่บ้าน 

                                2. บูกิต    (Bukit)                                              14 หมู่บ้าน 

                                3. มะรือโบออก    (Maruebo Ok)                 11 หมู่บ้าน

 

                การปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอเจาะไอร้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

v องค์การบริหารส่วนตำบลจวบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจวบทั้งตำบล

v องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบูกิตทั้งตำบล

v องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะรือโบออกทั้งตำบล