ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ก่อนประถม

อนุบาล  1

อนุบาล  2

-

2

2

-

27

28

-

28

30

-

55

58

รวม

4

55

58

113

ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

3

2

2

2

2

2

 

65

31

41

30

39

27

 

47

33

25

25

22

28

 

112

64

66

55

64

55

รวม

12

236

180

416

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาปีที่  1

มัธยมศึกษาปีที่  2

มัธยมศึกษาปีที่  3

 

 

1

1

1

 

22

15

13

 

12

12

15

 

 

34

27

28

รวม

3

50

39

89

รวมทั้งสิ้น

19

341

277

618