พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

                1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

                2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3. ส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

                4. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                5. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

                6. ดำรงตนตามวิถีความพอเพียง

พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมาย

                1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

                2. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

                4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                5.นักเรียน ครู ตลอดจนชุมชนช่วยกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่

                6.นักเรียน ครู และชุมชนดำรงตนตามวิถีความพอเพียง