วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง  มิตรภาพที่  128 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน   สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามวิถีความพอเพียง  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา