ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128

 

                โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ตำบล บูกิต อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ..2479  ณ ที่ดินตรงข้ามตลาดนัดบ้านบูเกะตาโมง  อาคารหลังที่ 1 เป็นเรือนไม้ชั้นเดียวแบบ ป-1 ราคาก่อสร้างไม่แน่ชัด เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อาคารหลังนี้ได้ถูกพายุพัดพัง เมื่อ พ..2499 อาคารหลังที่ 2 จัดสร้างแบบชั่วคราว โดยอาศัยราษฎร เมื่อ พ..2500 ต่อมาชำรุดหักพังไป อาคารหลังที่ 3 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง 2 ห้อง เป็นเงินทั้งหมด 20,000 บาท และได้ต่อเติมอาคารเรียนอีก 1 ห้องเรียน รวมเป็น 3 ห้องเรียน รวมทั้งงบประมาณปรับปรุงชั้นเด็กเล็กขนาด 5 x 9 เมตร จำนวน 1 ห้องเรียน (ปี พ..2508)

                ปีการศึกษา 2515 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.017 เป็นจำนวนเงิน  229,000  บาท และงบประมาณของมูลนิธิมิตรภาพ เพื่อการศึกษาไทย-อเมริกันสมทบทุนอีกจำนวนเงิน  54,251 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 283,251 บาท จำนวน 4 ห้องเรียน  ขนาด 9 x 36  เมตร ปลูกสร้างในที่ดินแปลงใหม่ (ที่ดินแปลงปัจจุบัน) โดยคหบดี ตำบลบูกิต นายบุญเรือน เหล่าเจริญสุข ซึ่งอุทิศให้ส่วนราชการจำนวน 1 ไร่ และชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านบูเกะตาโมง ตำบลบูกิตช่วยกันบริจาคซื้อที่ดินสมทบมอบให้อีก 3  ไร่เศษ รวมเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 4 ไร่เศษ และได้ทำพิธีรับมอบ เมื่อวันที่ 16  เดือนกันยายน  ..2516 ต่อมาปีการศึกษา 2517 ทางราชการได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย ทางโรงเรียนบ้านบูเกะตา-โมง มิตรภาพที่ 128 จึงได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา และในปีการศึกษานี้ได้รับเงิน ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างเป็นจำนวน 100,000  บาท

                ปีการศึกษา 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หนึ่งหลังเป็นเงิน 40,000 บาท

                ปีการศึกษา 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหารแบบกรมสามัญ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

                ปีการศึกษา 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง แบบกรมสามัญ

เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

                ปีการศึกษา 2525 ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครูจำนวน 2 หลัง และได้รื้อย้ายโอนบ้านพักครูไปไว้ในโรงเรียนราชพัฒนา ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง

                ปีการศึกษา 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง

เป็นจำนวนเงิน 39,000 บาท

                ปีการศึกษา 2527 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จำนวน 1 หลัง  4  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง เป็นจำนวนเงิน 840,000 บาท

 

 

                ปีการศึกษา 2530 คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างอาคารจริยะศึกษา   (บาลาเซาะห์) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย สิ้นงบประมาณและค่าวัสดุเป็นจำนวนเงิน 38,000 บาท

                ปีการศึกษา 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.203/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 360,000 บาท ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 จำนวน 4  ห้องเรียน งบประมาณ 240,000 บาท ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  20,000  บาท

                ปีการศึกษา 2535 ได้รับงบประมาณก่อสร้างแท็งก์เก็บน้ำฝน แบบ ฦ.33 จำนวน 1 ชุด ราคา 54,000  บาท (ปัจจุบันได้รื้อไปแล้ว ปี 2551  เนื่องจากใช้การไม่ได้ )

                ปีการศึกษา 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 จำนวน 1 หลัง 3 ชั้น  9 ห้องเรียน งบประมาณ 3,440,000  บาท

                ปีการศึกษา 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 111,000 บาท

                ปีการศึกษา 2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง งบประมาณ 45,450 บาท

                ปีการศึกษา  2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่งงบประมาณ 162,000  บาท

                ปีการศึกษา  2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วคอนกรีต อิฐบล็อก จำนวน 200  เมตร สูง 2  เมตรงบประมาณ 560,000  บาท

                ปีการศึกษา  2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ .4 ที่/49 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่งงบประมาณ 442,000  บาท

                ปีการศึกษา  2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 10//29 จำนวน 1 หลัง 2   ชั้นใต้ถุงโล่ง ที่นั่งงบประมาณ 2,537,600  บาท

ปีการศึกษา  2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบห้องแถว   2    ห้อง  ได้จากงบทหาร

จก.ปีเหล็ง  งบประมาณ  477,000  บาท

                ปัจจุบันมีอัตรากำลังครูตาม จ.18 ทั้งหมด 26 คน พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 6 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  -  คน  พนักนักงานบริการ  2   คน

                อาคารเรียนถาวรมี 4 หลัง  30 ห้องเรียน ส้วม 4 หลัง 14  ที่นั่ง ชำรุด  4  ที่นั่ง และอาคารจริยะปฏิบัติศาสนกิจ (บาลา-เซาะห์) จำนวน 1 หลัง

                ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  มีนักเรียนชาย  340  คน  นักเรียนหญิง  276   คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด  616  คน  จำนวนห้องเรียน  19  ห้องเรียน  แบ่งตามระดับชั้นดังนี้

-    ระดับชั้นอนุบาล  นักเรียนชาย  61  คน  นักเรียนหญิง  57  คน  รวม  118  คน

-    ระดับชั้นประถมศึกษา  นักเรียนชาย  233  คน  นักเรียนหญิง  174  คน  รวม  407  คน

-    ระดับชั้นมัธยมศึกษา  นักเรียนชาย  46  คน  นักเรียนหญิง  45  คน  รวม  91   คน

                ดำเนินการสอนเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักการบริหาร

สมัยใหม่ อาศัยความคิดเห็นของคณะครูในโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักในการดำเนินงาน