แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เทือกเขาบ้านบูเกะตาโมง
เทือกเขาบ้านบูเกะตาโมง หมู่ที่ 7 ซึ่งจะรวมถึงเทือกบ้านบูเกะกือจิ หมู่ที่ 12 ตำบลบูกิต
ศูนย์หัตถกรรมผ้าบาติกบ้านบูเกะตาโมง
ศูนย์หัตถกรรมผ้าบาติกบ้านบูเกะตาโมง เป็นสถานที่ทำผ้าบาติกของหมู่บ้านและยังเป็นสถานที่ฝึกการเยนลายผ้าบาติกสำหรับนักเรียนและชุมชนอีกด้วย
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดบ้านบูเกะกือจิ ม.12 ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของโรงเรียน นอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนคู่ขนานหับโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงอีกด้วย
บาลาเซาะบ้านบูเกะตาโมง
บาลาเซาะฮฺ สุเหร่า และมัสยิด เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม บาลาเซาะฮ์แห่งนี้ก็ไม่ต่างจากมัสยิดขของหมู่บ้าน ชุมชนจะใช้บาลาเซาะในการทำละหมาด พบปะ หรือฟังธรรม