หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง ฯ ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  มีนักเรียนชาย  340  คน  นักเรียนหญิง  276   คน จำนวนนักเรียนทั้งหมด  616  คน  จำนวนห้องเรียน  19  ห้องเรียน  แบ่งตามระดับชั้นดังนี้

-    ระดับชั้นอนุบาล  นักเรียนชาย  61  คน  นักเรียนหญิง  57  คน  รวม  118  คน

-    ระดับชั้นประถมศึกษา  นักเรียนชาย  233  คน  นักเรียนหญิง  174  คน  รวม  407  คน

-    ระดับชั้นมัธยมศึกษา  นักเรียนชาย  46  คน  นักเรียนหญิง  45  คน  รวม  91